28.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko  PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Małgorzata Zwierzyńska   wyrokiem z dnia  28.10.2022  (sygn. akt: I  ACa  677/22   ) na posiedzeniu niejawnym   na skutek apelacji powodów   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku    z dnia 16  lutego 2022 r. sygn. akt XV C  512/20 zmienił zaskarżony wyrok: w punkcie I (pierwszym) w ten sposób, że: ustalił, iż umowa Nordea  – Habitat z 2010 r. zawarta pomiędzy  powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego  Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna w Gdyni, jest nieważna;  zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 78.665,10 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 2 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie oddalił  powództwo; w punkcie  II (drugim) w ten sposób, że zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN  tytułem zwrotu kosztów postępowania; oddalił  apelację w pozostałej części; zasądził  od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9.100 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.