25.11.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Apelacyjny  w Gdańsku (referent  SSA Zbigniew Merchel   ) sygn. akt: I ACa  379/21  wyrokiem na rozprawie  w  25.11.2021 r. oddalił apelację PKO BP  S.A.  od wyroku Sądu Okręgowego  w Gdańsku z dnia 8.01.2021  r. (sygn. akt: I C 252/20  )  i zasądził od  PKO BP  S.A. na rzecz powodów  zwrot kosztów zastępstwa procesowego  w kwocie 4050   PLN .

Sąd wskazał, iż podziela ustalenia Sądu I instancji. W umowie stron znajdują się klauzule niedozwolone, dotyczące kursów walut stosowanych przez bank.

Sąd wskazał, iż nie istnieją przepisy pozwalające na uzupełnienie umowy nową treścią, a także sama umowa nie przewidywała takiej możliwości, wobec czego po usunięciu klauzul niedozwolonych nie jest możliwe dalsze wykonywanie umowy, więc jest ona od początku nieważna.

Ponadto Sąd wskazał, iż wobec nieważności umowy strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie świadczyły.

Sąd odniósł się także do zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez bank, wskazując iż w ocenie sądu zarzut taki byłby skuteczny, gdyż umowa kredytu jest umową wzajemną, jednakże zarzut ten musi zostać poprzedzony skuteczną czynnością materialnoprawną w postaci złożenia oświadczenia kierowanego do strony która ma spełnić świadczenie.

Bank w przedmiotowej sprawie złożył takie oświadczenie, jednakże w ocenie Sądu pełnomocnik banku nie był prawidłowo umocowany do podejmowania czynności materialnoprawnych, wobec czego oświadczenie to było nieskuteczne.

Sąd wskazał także, iż takie oświadczenie nie może być warunkowe.

Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.