24.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko  Deutsche Bank  Polska  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Warszawie  V  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Joanna Mrozek  wyrokiem z dnia  24.10.2022  (sygn. akt: V  ACa 1456/22    ) na rozprawie  skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt II C 665/18 zmienił  zaskarżony wyrok: w punkcie pierwszym w części w ten sposób, że zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 78.909,52 PLN  zastrzegł, że zapłata przez Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty w nim określonej nastąpi za jednoczesnym zaofiarowaniem przez powodów  łącznie na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 197.500,97 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia o jej zwrot; w punkcie drugim w ten sposób, że zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz  powodów kwotę 6.434 PLN   tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł (tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego; oddalił  apelację w pozostałej części; zasądził  od Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz  powodów kwotę 10.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.