20.10.2022- Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank  S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd  Apelacyjny w Gdańsku I  Wydział Cywilny ,  referent SSA  Przemysław Banasik   wyrokiem z dnia  20.10.2022  (sygn. akt: I ACa  244/22) na rozprawie  oddalił apelację  Getin Noble Bank   S.A.   od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku   z dnia 4 stycznia 2022 r., sygn. akt:   XV  C 909/20   w którym ustalono,  iż umowa kredytu zawarta  z  Getin Bank   S.A.   jest nieważna ,  zmienił zaskarżony wyrok  w pkt. II i III  poprzez oddalenie powództwa , zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powódki  zwrot kosztów  procesu   w  kwocie  8100  PLN   w postępowaniu apelacyjnym .
Wyrok jest prawomocny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.