24.01.2021 – Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Getin pozywa i przegrywa – umowa kredytu indeksowanego do waluty  CHF z 2007 roku – nieważna w całości.

Sąd Okręgowy  w Gdańsku  ( SSO Mariusz  Bartnik )  wyrokiem z dnia 24.01.2020 r. ( sygn. akt: I C 570/19  )  oddalił pozew Getin Noble Bank S.A.  przeciwko Kredytobiorcy w całości  i zasądził od  banku na rzecz pozwanej   zwrot kosztów procesu w wysokości 10.817  zł.

Z  pisemnego  uzasadnienia Sądu do tego wyroku  wynika, iż klauzula indeksacyjna stanowiła element określający wysokość świadczenia kredytobiorcy. 

Analiza postanowień umownych prowadzi do wniosku, że w umowie niewłaściwie określono wysokość zobowiązania strony pozwanej.

W świetle art. 69 ustawy – Prawo bankowe koniecznym jest bowiem, by kwota udzielonego kredytu została oznaczona w umowie wyraźnie i jednoznacznie, zaś ewentualne odesłania np. do tabel, przeliczników itp. winny być na tyle jasne i precyzyjne, by nie było żadnych wątpliwości co do wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Tymczasem wysokość świadczenia, które miała spełnić pozwana, w istocie nie została dokładnie oznaczona. Po pierwsze, w dacie podpisywania umowy kredytu pozwana nie miała nawet teoretycznej możliwości poznania wysokości własnego zobowiązania, nie był bowiem znany ani ustalony kurs, po jakim jej świadczenie miało być przeliczone w dacie wypłaty ani też kurs przeliczenia wysokości spłacanych rat. W samej umowie określono jedynie kwotę kredytu udzielonego w PLN, natomiast nie wskazano kwoty zadłużenia w CHF. Ta bowiem miała być określona dopiero w dniu wypłaty kredytu przy zastosowaniu kursu kupna walut określonego w Tabeli kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków (§9 ust.2). Z kolei w § 9 ust. 3 umowy wskazano, że uruchomienie kredytu lub transzy kredytu winno nastąpić w terminie 5 dni roboczych od złożenia wniosku o wypłatę wraz z dokumentacją, o której mowa w umowie. Taka konstrukcja umowy powodowała, że wysokość zadłużenia pozwanej nie była znana aż do chwili podjęcia przez powoda jednostronnej decyzji o wypłacie środków. Dopiero wówczas bowiem powód dokonywał przeliczenia według nieokreślonego kursu. Wcześniej (a więc także w dacie zawierania umowy) nie było żadnej możliwości wyliczenia zobowiązania kredytobiorcy.

Powyższe argumenty w ocenie Sądu przesądzają , że umowa kredytu jest w całości nieważna , skoro nie określa jednoznacznie zobowiązania jednej ze stron ( kredytobiorcy ) i daje możliwość  dowolnego kształtowania jego wysokości drugiej ze stron tj.  bankowi poprzez zastosowanie do rozliczeń miernika nieokreślonego  precyzyjnie i nieobiektywnego tj. własnej tabeli kursowej. To zaś przesądza o konieczności oddalenia powództwa o zapłatę opartego o jej treść i zarzut niewykonania zobowiązania.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.