22.10.2021 – Wygrana sprawa przeciwko PKO BP – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny ,  referent  SSO  Wojciech Włosiński  wyrokiem z dnia  22.10.2021  r.  na rozprawie  ( sygn. akt:   XV C  770/20 )  ustalił, iż umowa zawarta z NORDEA Bank Polska S.A.  jest nieważna, zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 252 895,59 PLN , w pozostałym zakresie oddalił powództwo  i zasądził zwrot kosztów procesu od Banku  w kwocie 11 834 PLN.

Sąd podzielił stanowisko przestawiane przez stronę powodową w zakresie nieważności umowy. Umowa zawarta przez strony zawierała klauzule niedozwolone po usunięciu których jej dalsze wykonywanie nie byłoby możliwe. Sąd podkreślił, iż Sąd nie może ingerować w treść umowy poprzez uzupełnienie usuniętych z umowy klauzul.

Sąd wskazał, iż niedozwolonych charakter postanowień umowy wynikał z braku transparentności zapisów dotyczących głównych świadczeń stron. Umowa nie była w tym zakresie przejrzysta, bank miał dowolność w kształtowaniu świadczenia powodów. Bank w sposób zupełnie dowolny mógł kształtować kursy walut.

Zdaniem Sądu orzekającego brak w umowie sposobu obliczania kursu waluty powodował brak równowagi pomiędzy stronami. Takie zapisy spowodowały dysproporcję pomiędzy bankiem a klientem.

Ponadto Sąd podkreślił, iż w chwili podpisania umowy Bank nie zaproponował konsumentom żadnego mechanizmu ochronnego, a całe ryzyko kursowe obciążało konsumenta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.