17.06.2022 – Wygrana sprawa przeciwko mBank S.A. – umowa kredytu nieważna w całości

Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny , referent SSO Beata Grygiel-Stelina wyrokiem z dnia 17.06.2022 r. (sygn. akt: I C 497/20 ) na rozprawie ustalił, iż umowa kredytu zawarta z BRE Bank S.A jest nieważna , zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 55194 PLN oraz kwotę 90329 CHF wraz z należnymi odsetkami, zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu, w pozostałym zakresie pozew oddalił.
Zdaniem Sądu umowa stron jest nieważna. Sąd podkreślił, iż zasada swobody umów w przypadku umowy kredytowej jest ograniczona i w przedmiotowej sprawie została przez bank naruszona. Zdaniem Sądu świadczenie strony powodowej nie było jednoznacznie określone i doprecyzowane, a Bank miał dowolność w jego kształtowaniu. W umowie brak było informacji o tym w jaki sposób bank ustala kursy walut.
W zakresie klauzul niedozwolonych Sąd wskazał, iż cały zastosowany mechanizm indeksacji należy uznać za abuzywny. Ponadto umowa ta nie była indywidualnie negocjowana, natomiast oświadczenie o ryzyku podpisane przez stronę powodową miało charakter blankietowy. Sąd wskazał także na brak odpowiedniego pouczenia strony powodowej w zakresie ryzyka kursowego, w szczególności tego iż jest ono nieograniczone. Odwołano się także na warunek odstraszający prawa Unii Europejskiej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
_1077793
Naprawdę warto zawalczyć o swoje prawa, zwłaszcza, jeśli spłata kredytu waloryzowanego do waluty jest dużym obciążeniem, a także wtedy, gdy istnieje potrzeba sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką. Kancelaria Adwokacka działa na terenie Trójmiasta, ale zajmujemy się również sprawami kredytów waloryzowanych do walut udzielonych kredytobiorcom także w innych częściach kraju.