Kredyty w CHF – unieważnienie umów we frankach szwajcarskich

W latach 2001-2009 banki w Polsce udzielały konsumentom tzw. kredytów waloryzowanych do walut. Nie były to kredyty walutowe, gdyż nie dochodziło do transferu (wypłaty) waluty CHF ( frank szwajcarski ) i były to w większości faktycznie kredyty złotówkowe.

Kredytobiorcom udzielane były dwa rodzaje kredytów: kredyty indeksowane oraz kredyty denominowane. Wzorce umów kredytowych były sporządzane jednostronnie przez banki, a klienci kredytowi nie mieli żadnego rzeczywistego wpływu na treść tych umów. Zgodnie z art. 3851 §3 KC nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu, w szczególności odnosi się to do postanowień wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi.

Należy podkreślić, iż większość tych umów nie jest umowami kredytu zdefiniowanymi w kodeksie cywilnym i prawie bankowym, a są to faktycznie umowy tzw. nienazwane. W ramach tych umów doszło do naruszenia przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, prawa bankowego , jak i prawa dewizowego. Naruszono m.in. zasadę walutowości , zasadę nominalizmu, brak jest essentialia negotii umowy. W tych umowach znajdujemy również klauzule abuzywne, potwierdzone w orzecznictwie sądów w Polsce oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Szczególnym przykładem naruszania prawa jest stosowanie we wzorcach umów kredytowych w CHF klauzul abuzywnych w zakresie tzw spreadów walutowych. Zapisy umowy jednostronnie odwoływały się do bankowych tabeli kursów walut – CHF ( frank szwajcarski ), a także dokonywały sposobu doboru tych kursów do przeliczania poszczególnych parametrów umowy kredytowej, w zależności, od tego, który z kursów CHF był korzystniejszy dla banku. Jednocześnie banki dokonywały zmiany wysokości oprocentowania na podstawie nieprecyzyjnych lub nieweryfikowalnych klauzul modyfikacyjnych oraz dokonywały obciążenia kredytobiorców składkami z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Powyższe naruszenia prawa przez banki mogą skutkować usunięciem klauzul abuzywnych z umów lub całkowitym unieważnieniem umów kredytowych w CHF w sądach. Usunięcie klauzul abuzywnych z umów, może spowodować, iż umowy będą dalej ważne i wiążące do stron, ale będą to od początku zawarcia umowy kredyty udzielone w walucie polskiej z oprocentowaniem wyrażonym LIBOR. To rozwiązanie doprowadzi to nadpłat po stronie kredytobiorców i faktycznego znacznego zmniejszenia salda zadłużenia.

Unieważnienie umowy kredytowej w CHF w całości przez sąd spowoduje, iż umowa od samego początku zawarcia będzie bezwzględnie nieważna. Bank będzie musiał dokonać zwrotu w całości tego, co otrzymał od kredytobiorcy. Jako adwokat uważam, iż roszczenie banku z tytułu zwrotu udzielonego kredytu od konsumenta uległo przedawnieniu po 3 latach od udzielenia kredytu. Takie rozwiązanie byłoby niezwykle korzystne dla kredytobiorcy, choć trzeba pamiętać, iż trzeba byłoby jeszcze dokonać działań prawnych w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Należy pamiętać, iż każdy bank miał inny wzorzec umowy, więc każdą umowę trzeba szczegółowo przeanalizować, umowy kredytowe były bowiem zawierane z różnymi dodatkowymi uregulowaniami, więc sytuacja prawna każdego kredytobiorcy może się różnić.

Kancelaria podejmie działania prawne w celu zwrotu nadpłaconych rat kredytu, usunięcia klauzul niedozwolonych prawem z umowy lub unieważnienia umowy kredytowej w CHF przez sąd. Obszar działania Kancelarii obejmuje województwo pomorskie, tj. Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, ale także inne miasta, gdzie były zawierane umowy kredytowe. Niezbędne jest posiadanie przez Państwa umowy kredytowej, aneksów do umowy, regulaminu oraz zaświadczenia z banku o wpłaconych ratach kredytu , ubezpieczeniach oraz innych wpłatach na rzecz banku od początku trwania umowy kredytowej do chwili obecnej.